CENTAR ZA ELEKTROENERGETSKE SISTEME
Direktor centra: Saša Minić
Centar za elektroenergetske sisteme


Delatnost Centra za elektroenergetske sisteme (EES) obuhvata istraživanja različitih fenomena koji prate proizvodnju, prenos, distribuciju, upravljanje i korišćenje električne energije.
Cilj ovih istraživanja je unapređenje razvoja i eksploatacije savremenih EES, velikih dimenzija i složene strukture, bazirano na razvoju i uvođenju novih tehnologija i primeni novih "alata" i tehnika rešavanja problema, uz korišćenje savremenih matematičkih metoda i sredstava informatike.
Istraživački rad u Centru za elektroenergetske sisteme danas pokriva četiri osnovne oblasti:
Oblast analiza EES koja obuhvata: matematičko modelovanje EES i njegovih komponenti u statičkim i dinamičkim režimima rada, analize stacionarnih režima rada EES bazirane na proračunima raspodela napona i tokova aktivnih i reaktivnih snaga, analize struja i snaga kratkog spoja, analize statičke i dinamičke stabilnosti EES-a, tehničko-ekonomske analize vezane za razvoj i rad velikih interkonektivnih EES-a, analize energetske efikasnosti u prenosu, distribuciji i korišćenju električne energije, analize kvaliteta električne energije, razvoj i primenu ekspertskih sistema i veštačke inteligencije u EES, deregulaciju EEs i rad sistema u uslovima liberalizovanog tržišta električne energije, primenu novih tehnologija i novih tehnika rešavanja problema u domenu prenosa i distribucije električne energije i dr.
Oblast planiranje razvoja EES koja obuhvata: analize karakteristika potrošnje i prognozu potreba u snazi i energiji (kratkoročnu, srednjeročnu i dugoročnu), planiranje i oblikovanje visokonaponskih prenosnih mreža (220 kV, 400kV i više) i distributivnih mreža (0,4 kV do 110 kV), razvoj optimizacionih metoda i njihovu aplikaciju u planiranju razvoja električnih mreža i njenih elemenata, optimalno planiranje izvora reaktivne snage, razvoj i primenu probabilističkih metoda u planiranju razvoja EES i njegovih elemenata, pouzdanost EES-a,. planiranje razvoja prenosnih i distributivnih mreža u uslovima deregulacije energetskog sektora i liberalizovanog tržišta električne energije i dr.
Oblast upravljanje i eksploatacija EES koja obuhvata: razvoj baze podataka za elektroenergetske aplikacije, razvoj i aplikaciju metoda, algoritama i softvera za analizu sigurnosti EES-a, upravljenje naponima i reaktivnim snagama, upravljanje u normalnim, havarijskim i posthavarisjkim režimima, ekonomski dispečing, optimalne tokove snaga, sistemsko podešavanjke relejne zaštite, eksploataciju i upravljanje EES u uslovima restrukturiranja energetskog sektora i liberalizacije tržišta električne energije, monitoring i dr.
U oblasti posebnih usluga Centar se bavi izradom strateških studija iz domena razvoja EES-a, razvojem specijalizovanog softvera, konsalting uslugama, recenzijom projekata i izradom dugoročnih programa razvoja u oblasti energetike.

  

VESTI

 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  5/9/2018 2:57:26 PM
 • Zapisnik sa jedanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 11. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/21/2018 12:02:41 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  mixing lexapro and weed

  mixing melatonin and weed
  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM
 • Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

  mixing lexapro and weed

  mixing weed and adderall go
  Odluku Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija o akreditaciji instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  4/3/2016 10:31:58 PM

DOGAĐAJI