Izolacioni sistemi
Rukovodilac laboratorije: Ljubiša Nikolić, dipl. inž, Đorđe Jovanović, dipl. inž

Električna ispitivanja, elektro-energetska ispitivanja
Mesto ispitivanja: laboratorija (Laboratorija za ispitivanja izolacionih sistema) i na terenu

R. B.

Predmet ispitivanja
materijal / proizvod

Ispitivanja/vrste ispitivanja
korišćena tehnika

Opseg merenja
Merna nesigurnost
(gde je primenjivo)

Metoda ispitivanja
(pravilnik, standard, validovana metoda)

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrtne mašine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merenje omskih otpora namotaja statora i rotora

1) za direktnu metodu merna nesigurnost:
± 0.095% od Rmereno, za opseg od 0-100kΩ;
2) za indirektnu metodu
ukupna merna nesigurnost: od Rmereno (Rmereno= Umereno/ Imereno),
pri čemu je:
merna nesigurnost pri merenju struje
±0.029% od Imereno, za opseg 0-6A,
merna nesigurnost pri merenju napona
±0.058% od Umereno, za opseg 0-50mV
±0.017% od Umereno, za opseg 50-500mV
±0.14% od Umereno,
za opseg 0.5-3V

TP-32: 19825)
Id.2 6), str.21
IEEE 118:1978
IEEE 115:1995

Merenje izolacionih otpora namotaja statora i rotora

merna nesigurnost:
±4.76% od Rmereno, za opseg 10kΩ…2TΩ i pri mernim naponima 500V, 1000V, 2500V, 5000V;
±2.85% od Rmereno, za opseg 10kΩ-30TΩ

TP-32: 19825)
Id.26)
IEEE 43:2000

Merenje izolacionih otpora provodnih izolatora

merna nesigurnost:
±4.76% od Rmereno, za opseg 10kΩ…2TΩ i pri mernim naponima 500V, 1000V, 2500V, 5000V;
±2.85% od Rmereno, za opseg 10kΩ-30TΩ

Id.2 6)

Merenje faktora dielektričnih gubitaka i kapaciteta na izolacionim sistemima namotaja statora i rotora

merna nesigurnost:
± 0.95% od tgδmereno, za opseg tgδ od 110-4…1;
±0.95% od Smereno, za opseg S od (0,1-10000)CN

TP-32: 19825)
SRPS N.A5.016:

Merenje faktora dielektričnih gubitaka i kapaciteta na izolacionim sistemima provodnih izolatora

merna nesigurnost:
± 0.95% od tgδmereno, za opseg tgδ od 110-4…1;
±0.95% od Smereno, za opseg S od (0,1-10000) CN

Id.2 6)
SRPS N.A5.016:

Ispitivanje izolacionog sistema namotaja statora povišenim naizmeničnim naponom

merna nesigurnost:
±0.058% od Umereno, za opseg 0-50mV;
±0.017% od Umereno, za opseg 50-500mV;
±0.14% od Umereno, za opseg 0.5-3V

TP-32: 19825)

Ispitivanje izolacionog sistema namotaja rotora povišenim naizmeničnim naponom

merna nesigurnost:
±0.058% od Umereno, za opseg 0-50mV ;
±0.017% od Umereno, za opseg 50-500mV;
±0.14% od Umereno, za opseg 0.5-3V

TP-32: 19825)

Merenje impedanse rotorskog namotaja

za indirektnu metodu ukupna merna nesigurnost: od Zmereno, (Zmereno = Umereno/ Imereno),
pri čemu je:
merna nesigurnost pri merenju struje
±0.144% od Imereno,
za opseg 0-5μA,
±0.087% od Imereno,
za opseg 5μA-400mA,
±0.029% od Imereno, za opseg 400mA-10A,
merna nesigurnost pri merenju napona
±0.058% od Umereno, za opseg 0-50mV
±0.017% od Umereno, za opseg 50-500mV
±0.14% od Umereno, za opseg 0.5-3V

Id.2 6)

Ispitivanje međuzavojne izolacije rotorskog namotaja turbogeneratora

 

IEEE 56:1977
IEEE 67:1990
EPRI Rotor Shorted Turns-Detection and Diagnostic

Merenje intenziteta parcijalnih pražnjenja

merna nesigurnost: ±4.76% od RDmereno za opseg 0,2 do 20nC

IEEE 1434:2000
IEEE 60034-27:2006

Merenje jednosmernih struja odvoda kroz EIS

merna nesigurnost:
±2.38% od Imereno, za opseg 1μA-100mA

TP-32: 19825)

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

Energetski transformatori

 

 

 

 

 

 

 

 

Merenje omskih otpora namotaja

1) za direktnu metodu merna nesigurnost:
± 0.095% od Rmereno, za opseg od 0-100kΩ;
2) za indirektnu metodu
ukupna merna nesigurnost: od Rmereno (Rmereno= Umereno/ Imereno),
pri čemu je:
merna nesigurnost pri merenju struje
±0.029% od Imereno, za opseg 0-6A,
merna nesigurnost pri merenju napona
±0.058% od Umereno, za opseg 0-50mV
±0.017% od Umereno, za opseg 50-500mV
±0.14% od Umereno,
za opseg 0.5-3V

SRPS IEC 76-1:1995, t.2,10
SRPS IEC 76-2:1995, t.4,5
Id.2 6)
GSE 78:1991 7)
IEEE Std 62-1995

Merenje izolacionih otpora namotaja

merna nesigurnost:
±4.76% od Rmereno, za opseg 10kΩ…2TΩ i pri mernim naponima 500V, 1000V, 2500V, 5000V;
±2.85% od Rmereno, za opseg 10kΩ-30TΩ

Id.2 6)
SRPS IEC 76-1:1995, t.10.1.3
GSE 78:1991 7)
IEEE Std 62-1995

Merenje izolacionih otpora provodnih izolatora

merna nesigurnost:
±4.76% od Rmereno, za opseg 10kΩ…2TΩ i pri mernim naponima 500V, 1000V, 2500V, 5000V;
±2.85% od Rmereno, za opseg 10kΩ-30TΩ

Id.2 6)
IEEE Std 62-1995

Merenje faktora dielektrčnih gubitaka i kapaciteta izolacionih sistema namotaja

merna nesigurnost:
± 0.95% od tgδmereno, za opseg tgδ od 110-4…1;
±0.95% od Smereno, za opseg S od (0,1-10000)CN

SRPS IEC 76-1:1995, t.10.1.3
Id.2 6)
GSE 78:1991 7)
SRPS N.A5.016:
IEEE Std 62-1995

Merenje faktora dielektrčnih gubitaka i kapaciteta izolacionog sistema provodnih izolatora

merna nesigurnost:
± 0.95% od tgδmereno, za opseg tgδ od 110-4…1;
±0.95% od Smereno, za opseg S od (0,1-10000)CN

Id.2 6)
GSE 78:1991 7)
SRPS IEC 137:1996
IEEE Std 62-1995

Merenje struje magnećenja pri malom naponu

merna nesigurnost:
±2.38% od Imereno, za opseg 1μA-100mA

Id.2 6)
IEEE Std 62-1995

Merenje gubitaka praznog hoda pri malom naponu

merna nesigurnost: ±0.95% od Umereno,
za opseg 0-650V;
±0.048% od Imereno,
za opseg 0-100A;
±0.95% od Ѕ mereno

Id.2 6)
IEEE Std 62-1995

Merenje intenziteta parcijalnih pražnjenja

merna nesigurnost:
±4,76% od RDmereno
za opseg 0,2-20nC

SRPS N.H1.013:1985
SRPS IEC 76-3:2000
IEEE Std 62-1995

Merenje impedanse kratkog spoja (induktivnosti rasipanja)

merna nesigurnost:
±0.952% od Zmereno, za opseg
250 μH - 1.8 H

SRPS IEC 76-1:1995
IEEE Std 62-1995
Id. 2 6)

46.

 

Merni transformatori

 

Merenje izolacionih otpora

,erna nesigurnost:
±4.76% od Rmereno, za opseg 10kΩ…2TΩ i pri mernim naponima 500V, 1000V, 2500V, 5000V;
±2.85% od Rmereno, za opseg 10kΩ-30TΩ

Id.2 6)
GSE 78:1991 7)

Merenje faktora dielektričnih gubitaka i kapaciteta sniženim naizmeničnim naponom

merna nesigurnost:
± 0.95% od tgδmereno, za opseg tgδ od 110-4…1;
±0.95% od Smereno, za opseg S od (0,1-10000)CN

IS 06-3 8)
Id.2 6)


Detaljnije informacije na:  www.ATS.rs

VESTI

 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike sa željom da i naredna godina bude uspešna.
  12/28/2017 2:07:40 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM
 • Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Jedanaesta sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 14.6.2018. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  5/9/2018 2:57:26 PM
 • Zapisnik sa jedanaeste redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Zapisnik sa 11. redovne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  6/21/2018 12:02:41 PM
 • Članak posvećen institutu Nikola Tesla u listu Politika

  Dana 11.12..2017. u dnevnom listu Politika, u sekciji Nauka, objavljen je članak posvećen institutu Nikola Tesla koji možete preuzeti na http://www.ieent.org/prototip/DrugiOnama.aspx
  12/15/2017 3:09:53 PM
 • Prilog Jutarnjeg programa beogradske hronioke o institutu Nikola Tesla

  U rubrici Pamet Srbije vodimo vas na elektrotehnički institut Nikola Tesla gde su prva ispitivanja nejonizujućih zračenja sprovedena još 1974. godine. Danas, naprednim metodama, naučnici brinu o zaštiti životne sredine.
  https://youtu.be/mYkgcdNuxqc
  10/27/2017 1:06:18 PM
 • Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  mixing lexapro and weed

  mixing melatonin and weed
  The following article consists of bunch of lilly cialis coupons. Here located different paper
  Zapisnik sa četvrte vanredne sednice skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  9/1/2017 5:58:56 PM
 • Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla

  Četvrta vanredna sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a. d. Beograd, održaće se 30.8.2017. godine u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a Beograd, u sali za sednice. Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  8/3/2017 1:45:28 PM
 • EMISIJA KUĆA NAUKE: ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA

  Emisija iz serijala "Kuća Nauke" posvećena Elektrotehničkom institutu "Nikola Tesla" emitovana je u utorak 28.2.2017. na RTS2. Sa velikim zadovoljstvom preporučujemo svima koji žele da se upoznaju sa istorijatom i delatnostima Instituta da pogleda emisiju na linku:
  https://youtu.be/bYL6BMRfeB4
  Najava emisije:
  http://www.rts.rs/page/tv/ci/story/18/rts-2/2645969/kuca-nauke-elektrotehnicki-instut-nikola-tesla.html
  3/2/2017 9:38:34 AM
 • Odluka Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija

  mixing lexapro and weed

  mixing weed and adderall go
  Odluku Odbora za akreditaciju naučnoistraživačkih organizacija o akreditaciji instituta Nikola Tesla možete preuzeti u prilogu.
  4/3/2016 10:31:58 PM

DOGAĐAJI