Skip Navigation Links
ZBORNIK radova / Elektrotehnički institut “Nikola Tesla“
Proceedings / Electrical Engineering Institute “Nikola Tesla“,

Srpski citatni indeks-objavljeni zbornici

www.zbornik-eint.org


ZBORNIK RADOVA je periodična i stručna publikacija koja sadrži naučne i stručne radove istraživača iz Elektrotehničkog instituta “Nikola Tesla” iz oblasti elektrotehnike. Njegov osnovni cilj je da upozna naučnu javnost sa najnovijim rezultatima istraživanja iz oblasti elektroenergetskih sistema, automatike, regulacije, elektroenergetskih objekata i električnih merenja, koja predstavljaju deo aktivnosti istraživača Instituta. Svi radovi su recenzirani od strane afirmisanih istraživača iz oblasti elektroenergetike i prvi put se publikuju.
Uređivački odbor
PROCEEDINGS is a periodical publication of the Electrical Engineering Institute “Nikola Tesla” for publishing the papers dealing with electric power transmission, power substations, control, regulation and measurements. The aim of the journal is to present to the wide scientific and the professional community the important results of research in these fields. All the papers are reviewed by established specialists in respective fields.
Redaction committee

Izdavač: Elektrotehnički institut “Nikola Tesla“, Beograd
Koste Glavinića 8a
11000 Beograd
Srbija

www.zbornik-eint.org

Uređivački odbor: dr Dragan Kovačević
dr Miloje Kostić
dr Žarko Janda
dr Dušan Arnautović
dr Đorđe Stojić
dr Vladimir Vukić
dr Petar Vukelja
dr Aleksandar Žigić
dr Aleksandar Nikolić
dr Saša Milić
dr Nenad Kartalović
Recenzenti radova: dr Dragan Kovačević
dr Petar Vukelja
dr Miloje Kostić
dr Aleksandar Nikolić
dr Saša Milić
dr Jasna Dragosavac
dr Vladimir Vukić
dr Đorđe Stojić
dr Aleksandar Žigić
dr Marko Janković
dr Saša Radovanović
prof. dr Zlatan Stojković
Glavni urednik: dr Žarko Janda
Tehnički urednik: Tatjana Jugović-Repajić

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
621.3
ZBORNIK radova / Elektrotehnički
institut “Nikola Tesla“ = Proceedings /
Electrical Engineering Institute “Nikola Tesla“,
glavni urednik Petar Vukelja. – 1954, knj. 1- .- Beograd (Koste Glavinića 8a) :
Elektrotehnički institut “Nikola Tesla“, 1954-. -24 cm
Godišnje
ISSN 0350-8528 = Zbornik radova-
Elektrotehnički institut Nikola Tesla
COBISS.SR-ID 149735943
Tiraž: 200 primeraka
Štampa: GPC d.o.o.

VESTI

 • Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd

  Sednica skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla AD Beograd će se održati 14.7.2020. godine, u 12:00 časova, u sedištu Instituta, adresa Koste Glavinića 8a, sala za sednice.
  Materijale za sednicu možete preuzeti u prilogu.
  6/3/2020 2:40:26 PM
 • Zapisnik sa 13. redovne sednice Skupštine akcionara Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla a.d. Beograd

  Zapisnik možete preuzeti u prilogu.
  7/23/2020 12:11:43 PM
 • Srećni praznici

  Institut Nikola Tesla želi svim prijateljima, klijentima i poslovnim saradnicima srećne praznike.
  12/30/2020 11:42:25 AM
 • Opšti uslovi nabavke robe (dobara), usluga i radova

  Dokument sa opšim uslovima nabavke robe (dobara), usluga i radova možete preuzeti na stranici http://www.ieent.org/prototip/kontakt.aspx
  1/6/2021 10:00:28 AM
 • Akreditacija instituta Nikola Tesla

  Institut je, u redovnom postupku akreditacije po novom Zakonu o nauci i istraživanjima, akreditovan kao istraživačko razvojni institut u oblasti tehničko tehnoloških nauka – elektrotehnika, za naredni petogodišnji period (2019-2024).
  Odluku o akreditaciji možete preuzeti u prilogu.
  12/4/2019 9:28:37 AM
 • Prezentacija projekta centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme

  U okviru 15. međunarodnog Sajma energetike predstavljen je projekat Centra za nadzor i dijagnostiku elektroenergetske opreme na štandu JP Elektroprivrede Srbije.
  Projekat je realizovan zajedničkom saradnjom saradnika Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla i JP EPS.
  Prezentaciju je održao rukovodilac Projekta dr Vladimir Šiljkut.
  10/8/2019 4:00:38 PM
 • Zaštita podataka o ličnosti (Personal Data Protection Notice)

  Odgovarajuća dokumetna su data u prilogu.
  8/21/2019 11:34:24 AM
 • Institut Nikola Tesla sklopio sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektroprivredom Republike Srpske i Istraživačko razvojnim centrom elektroenergetike-IRCE

  Za dodatne informacije posetiti link https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=339085
  6/3/2019 1:56:13 PM
 • Poster instituta Nikola Tesla nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije

  U Beogradu, četvrtog i petog Decembra 2018., održana je ministarska konferencija pod pokroviteljstvom UNEP za zemlje Jugoistočne Evrope pod nazivom: Ministerial Conference “Innovative Solutions to Pollution in South East and Southern Europe”. Konferencija je održana uz podršku Italijanskog ministarstva ekologije. Na ovoj konferenciji poster instituta Nikola Tesla pod naslovom "Decontamination of PCB Contaminated Electrical Equipment Using INT Process for Simultaneous Dechlorination, Desulphurization and Regeneration of Mineral Insulating Oils" je nagrađen kao jedan od tri najbolja postera za inovativno rešenje u oblasti ekologije.
  Nagrađeni poster možete preuzeti u prilogu.
  1/9/2019 3:13:53 PM
 • In memoriam dr Aleksandar Nikolić (1966.-2018.)

  Dr Aleksandar Nikolić rođen je 13.5.1966. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je diplomirao 1991. a magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Direktna kontrola momenta asinhronog motora napajanog iz strujnog pretvarača učestanosti” odbranio je na katedri za Energetske pretvarače i elektromotorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu 2009. godine pod mentorstvom prof. dr Borislava Jeftenića. Od 1995. bio je angažovan kao saradnik Laboratorije za elektromototorne pogone Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
  U papirnoj i hemijskoj industriji je radio više od 10 godina. Od 1992. do 1997. godine radio je u Fabrici hartije Beograd na mestu Glavnog inženjera elektronike, od 1997. do 2001. godine u Energoprojekt ENTEL na mestu Samostalnog projektanta i od 2001. do 2004. godine u Duga Holding na mestu Rukovodioca održavanja.
  Od 2005.godine bio je stalno zaposlen u Elektrotehničkom institutu „NikolaTesla“. Radio je u Centru za elektromerenja kao stručni savetnik, a u naučnom zvanju viši naučni saradnik. Bio je rukovodilac akreditovane Laboratorije za ispitivanje kvaliteta električne energije Instituta, od 2013. je obavljao funkciju predsednika Naučnog veća Instituta.
  Objavio je preko 120 radova iz oblasti upravljanja elektromotornim pogonima, kvaliteta električne energije i energetske efikasnosti. Bio je član nekoliko profesionalnih udruženja: Društva za energetsku elektroniku Srbije; Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) gde je 2006. godine izabran u zvanje Senior Member; Komiteta B4 CIGRE Srbija; Inženjerske komore Srbije, sa tri licence odgovornog projektanta i licencom odgovornog izvođača radova.
  Bio je rukovodilac dva projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to jednog iz oblasti tehnološkog razvoja (TR33017, projektnicilus 2011.-2015.) i jednog inovacionog projekta (projektni ciklus 2014.-2015.).
  Predavao je na doktorskim studijama Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.
  Sahrana našeg dragog kolege Aleksandra Nikolića održaće se u petak 12.01.2018. u 12 časova na groblju Lešće u Beogradu.
  1/9/2018 5:30:11 PM